Postanowienia ogólne

 

Fundacja została ustanowiona przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  Fundacja, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz postanowień  Statutu.

Teren działania,

siedziba fundacji

 

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

Główne cele i działania fundacji

 

Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji technicznej.

Wspieranie rozwoju regionalnego szczególnie w obszarze innowacji,

Wspieranie wykorzystywania technologii informatycznych i komunikacyjnych służących podniesieniu funkcjonalności miast,

Wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

 

Władze i zarząd fundacji

 

Prezes Zarządu - Barbara Grodowska

 

Majątek i dochody fundacji

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 100 000 zł.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Statut fundacji Inteligentna Małopolska

POBIERZ

Czym się zajmujemy?

Statut fundacji